[bs-heading title=”آمیخته بازاریابی دیجیتال” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#0fae87″ heading_style=”t6-s3″ heading_tag=”h3″ bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ bs-text-color-scheme=”” css=”” custom-css-class=”” custom-id=””]

آمیخته بازاریابی یا Marketing Mix مجموعه ای از ابزارهای قابل کنترل بازاریابی که شرکت آنها را در هم می‌آمیزد تا پاسخگوی بازار مورد هدف باشد، یا آمیزهٔ بازاریابی در بر گیرندهٔ همهٔ کارهایی است که شرکت می‌تواند انجام دهد تا بر میزان تقاضا اثر بگذارد. ما در دیجینگ از آمیخته بازاریابی دیجیتال SAVE از ۴ بخش اساسی راه حل، دسترسی، ارزش و آموزش پیروی می کند.

[bs-heading title=”مدل اجرایی” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#0fae87″ heading_style=”t6-s3″ heading_tag=”h3″ bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ bs-text-color-scheme=”” css=”” custom-css-class=”” custom-id=””]

هدف استراتژی کلان بازاریابی تعیین موضوع اصلی فعالیت کسب و کار با توجه به چالش ها و اهداف برند است. یک استراتژی موثر شامل اتخاذ تصمیم های صحیح؛ درباره برند، محصول یا خدماتی است که باید ارائه شوند. برای موفقیت در پروژه های بازاریابی دیجیتال باید بتوان استراتژی تدوین شده را به خوبی و با بهره وری بالا اجرا نمود، ما در دیجینگ از مدل اجرایی که در تصویر می بینید پیروی می کنیم.

[ihwt_hotspot marker_bg=”#ffffff” marker_inner_bg=”#0a0a0a” tooltip_content_align=”center” tooltip_width=”300″ image=”3003″]
[ihwt_hotspot marker_bg=”#ffffff” marker_inner_bg=”#0a0a0a” hvc_notice_param_1=”” tooltip_content_align=”right” tooltip_width=”300″ image=”2945″ hotspot_data=”%5B%7B%22index%22%3A2%2C%22x%22%3A50.33752327746741%2C%22y%22%3A20.956052875695732%2C%22Title%22%3A%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%22%2C%22Message%22%3A%22%22%7D%2C%7B%22index%22%3A3%2C%22x%22%3A50.15130353817505%2C%22y%22%3A41.72657699443414%2C%22Title%22%3A%22%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%22%2C%22Message%22%3A%22%22%7D%2C%7B%22index%22%3A4%2C%22x%22%3A28.148277467411546%2C%22y%22%3A63.07977736549165%2C%22Title%22%3A%22%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AC%D8%B0%D8%A8%20%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%22%2C%22Message%22%3A%22%22%7D%2C%7B%22index%22%3A5%2C%22x%22%3A71.95065176908753%2C%22y%22%3A63.0478896103896%2C%22Title%22%3A%22%D8%AE%D9%84%D9%82%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%22%2C%22Message%22%3A%22%22%7D%2C%7B%22index%22%3A6%2C%22x%22%3A50.12220670391061%2C%22y%22%3A84.4155844155844%2C%22Title%22%3A%22%D8%AC%D8%B0%D8%A8%20%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%AE%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%22%2C%22Message%22%3A%22%22%7D%5D”]
[bs-box-1 text=”” heading=”استراتژی” link=”” image=”2990″ title=”استراتژی” show_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”default” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ bs-text-color-scheme=”” css=””]
[bs-box-1 text=”” heading=”خلق دارایی ها” link=”” image=”2989″ title=”استراتژی” show_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”default” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ bs-text-color-scheme=”” css=””]
[bs-box-1 text=”” heading=”جذب سرنخ” link=”” image=”2993″ title=”” show_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”default” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ bs-text-color-scheme=”” css=””]
[bs-box-1 text=”” heading=”نگهداشت مشتری” link=”” image=”2992″ title=”” show_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”default” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ bs-text-color-scheme=”” css=””]
[bs-box-1 text=”” heading=”نظارت و بهبود” link=”” image=”2991″ title=”” show_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”default” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ bs-text-color-scheme=”” css=””]